આપેલ તારીખના સવારના 8 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા વચ્ચે વિવધ મોક એક્ઝામનું આયોજન થશે.


12th Science Mock Exams

12th Commerce Mock Exams